Uddannelse


Uddannelse i Psykodrama i Oslo
ved
MORENO INSTITUTTET

Moreno Instituttet er en selvejende institution, med det hovedformål at drive uddannelse indenfor psykodrama, sociometri, sociodrama og gruppepsykoterapi. Institutet er bygget op som en privat højskole og arbejder frem mod en godkendelse af psykodrama, som en selvstændig professionel uddannelse, med eksamensrettigheder på niveau med sygeplejeuddannelser, pædagogseminarer o.l.

Kriterier for optagelse

Optagelseskravet er normalt generel studiekompetence. Hver ansøger vil også blive vurderet ud fra personlig egnethed og baggrund. Der stilles krav om, at personen skal være fyldt 23 år og have 5 års fuldtids arbejdserfaring samt engelskkundskaber på gymnasieniveau. Alle ansøgere vil få en samlet vurdering af sin baggrund og motivation for ansøgningen.
Forud for optagelse ved Norsk Psykodrama Institut forlanges der minimum 150 timers egenerfaring med psykodrama (som kan fuldføres i løbet af første studieår). Dette foregår ved deltagelse i forberedende kurser, hvor den studerendes egnethed også vil blive vurderet. Før studiet starter skal alle ansøgere have deltaget i et forkursus. Kandidaten møder også til et interwiev med faglærerne ved instituttet.

Opbygning af studietilbudet

Psykodrama anvendes verden over indenfor fire hovedområder:

- Pædagogik og vejledning - Social/Sundhedsvæsen og terapi
- Teaterinstruktion og rolleudvikling - Organisations/lederudvikling.

Efter ledereksamen er der mulighed for at vælge at fordybe sig indenfor et eller flere af disse områder.

NPI tilbyder uddannelse på fire niveauer:
- 2 årig grunduddannelse - Psykodramaassistent
- 3 årig videreuddannelse - Psykodramaleder
- 2 årig tilægsuddannelse - Psykodramaregissør/terapeut
- 2 årig T.E.P. uddannelse (Trainer, Educator, Practitioner)


Alle fire niveauer er deltidsstudier med "intensivmoduler" fordelt over året, basisgrupper, øvelsesgrupper og efterhånden ledelse af egne grupper mellem modulerne, vejledning og specialseminarer.

Psykodrama - en kreativ, terapeutisk metode

I psykodrama bliver gruppemedlemmerne tildelt roller av hovedpersonen, protagonisten. På den måde spilles der teater på individets præmisser. Den indre virkelighed og personens interpersonelle, dynamiske forhold bringes konkret frem på en scene, eller et almindeligt gulv. Psykodramaet er meget strengt struktureret i faser. Første fase er opvarmning hvor der vælges protagonist. Den anden fase er selve spilfasen. I sidste fase deler gruppemedlemmerne ud af egne erfaringer og hjælper derigennem hovedpersonen til at bære byrden af sin historie.
Jacob Levy Moreno var den første der i 1930erne tog begrebet gruppepsykoterapi i brug.
Men psykodrama er mere end det. Det er en forunderlig form for kunstudtryk, en slags spontanteater, som tager uventede, kreative sider af en selv i brug.
Moreno hentede mange af sine centrale begreber fra græsk, som protagonisten, den der leder handlingen. Ordet psykodrama er sammensat af to græske ord: psyke og drama. Direkte oversat vil det sige et sjæleligt indhold sat i bevægelse, ført ud i handling. Resultatet er observerbar adfærd. Men psykodramaet tilbyder mere. Det giver individet en chance til at mestre sit eget liv og træffe nye valg.
Morenos grundfilosofi var, at intet menneske behøver at forblive i de begrænsninger det er født ind i. Resignation var for ham et fremmed begreb. Moreno skabte sit eget system i psykodrama, sociodrama og sociometri, grundlagt på teater, psykologi, kunst, filosofi og teori. Spontanitet og kreativitet var hans varemærke.


Grundelementer i psykodrama

De fem hovedelementer i psykodrama er: Lederen, protagonisten (den der spiller hovedrollen), hjælpe-jeg´erne, gruppen og scenen. Scenen er det synlige forum hvor alle mulige nuancerede og komplicerede detaljer tages op, både symbolsk og realistisk.
Psykodramaet er meget fast opbygget i sin struktur, og er delt i tre hovedfaser:
1) opvarmningsfasen 2) spilfasen 3) delefasen
Derudover består psykodramaet af en række teknikker hvoraf de vigtigste er:
- Interview - At sætte scenen - Rollebytte - Dublering - Spejlmetoden
Dertil kommer brug af del-elementer og sociometri.


Interview
:

Et psykodramatisk interview er indledningen til at scenen kan sættes og handlingen kommer i gang. Det er vigtigt at interviewe protagonisten på en måde, så det væsentligste kommer frem, og så også gruppen kan følge med. Psykodrama er en dramatisk terapi. De græske ord psyke og drama betyder direkte oversat et sjæleligt indhold der omsættes i handling.
At sætte scenen:
Scenen sættes når det nødvendige materiale er kommet til udtryk. Ud fra interviewet fremgår det hvor handlingen finder sted, hvem der er til stede, og hvad sagen handler om. Lederen skal mestre scenens sprog og konvention. En konvention er en overensstemmelse mellem det der foregår på scenen og gruppen; det vil sige at gruppemedlemmerne altid skal forstå hvad der sker på scenen.
Rollebytte:
Rollebyttet er den mest anvendte teknik i psykodramaet. Man kan sige, at den danner selve grundlaget for psykodramaets dynamik, dialogen som driver handlingen frem. Rollebyttet er også væsentligt for at forstå Morenos begreb Surplus Reality, som er en måde at fremkalde protagonistens indre verden, såvel som den måde hvorpå han strukturerer sin ydre verden. I rollebyttet er protagonisten nødt til at opleve sig selv i den andens rolle. På den måde bliver han også den udøvende censor af situationen, og vil også intellektuelt kunne opfatte hvordan replikkerne er formet og hvad slags emotionelt indhold de har. Derigennem opnås indsigt.
Dublering:
At dublere betyder at have indfølingsevne på forskellige niveauer. Den som dublerer bliver en slags "double" til protagonisten. Dubleantens opgave er at lytte sig ind til og udtrykke protagonistens undertekster. Dubleanten lever sig ind i protagonistens indre verden, og kan opfange de undertekster, som protagonisten ikke selv vover at sige. Dubleringsteknikken fungerer optimalt, når dubleanten "glemmer sig selv" og stiller sig helt til disposition for protagonisten.
Spejlmetoden:
Denne metode anvendes i mange forskellige sammenhænge for at vise protagonisten hvorledes han optræder og måske virker på andre. Den skal anvendes med varsomhed, fordi den kan være meget provokerende i situationer hvor det drejer sig om, at give tilbagemelding på uhensigtsmæssig adfærd. Spejlmetoden fungerer bedst, når den kan bruges med humor, gerne i overdreven karikeret stil.
I spejlmetoden tages protagonisten ud af scenen og ser, fra gruppens perspektiv, hvordan en stedfortræder spiller hans rolle. På denne måde kan protagonisten selv finde andre løsninger.


Krav til en psykodramatiker

At arbejde med psykodrama vil sige, at kunne møde mennesker på alle planer, i forskellige livssituationer og forsøge at hjælpe dem til et rigere liv både mentalt, fysisk og sjæleligt.
At lede psykodramagrupper kan betyde, at lede grupper af mennesker i processer der tager sigte på selvudvikling og lederudvikling. Eller det kan handle om temacentrerede grupper med problematikker som: selvhævdelse på grund af autoritetsangst i arbejdssituastioner, sorg, incest, spiseforstyrrelser eller indenfor institutioner med patienter. Fordi metoden er så stærk, er det vigtigt at de studerende får en bred indføring i etik, såvel som i teori, fra forskellige retninger indenfor psykologi og psykiatri. Studerende med to års assistentuddannelse må kun lede grupper med psykodramatiske teknikker, delelementer og sociometri indenfor pædagogik, i dramagrupper eller i anden undervisning.


Forkurser og egenerfaring til grunduddannelse i Psykodrama

Alle potentielle studerende til Grunduddannelsen skal deltage i mindst et forkursus. Disse kurser ledes primært af hovedlærerne ved grunduddannelsen. Formålet med kurset er at blive bekendt med psykodrama som gruppeterapimetode.
Den bedste måde at lære dette på er gennem egenaktivitet og egenoplevelse. Kurset er derfor arrangeret som en terapigruppe over en weekend, hvor egenaktivitet er en forudsætning for at deltage.
Du kan imidlertid selv sætte grænser for, hvor meget du vil dele af personligt materiale. Kurset giver mulighed for egenterapi og for at arbejde med egne problemer, som f.eks. fastlåste reaktionsmønstre eller samspilsproblemer, samt at se på egne udviklingsmuligheder.
Dette giver potentielle ansøgere mulighed for at lære metoden at kende, samtidig med at skolens lærere får mulighed for at lære ansøgerne at kende. Alle ansøgere til skolen, som ikke tidligere har erfaring fra nogle af NPI´s kurser, skal have været på et forkursus. Forkurserne giver 20 - 25 timers godkendt egenerfaring.
Der er ingen krav om forkundskaber. Kurset er åbent for alle som er interesserede i metoden, uafhængigt af om de søger optagelse på skolen.


Kurser med Sissel Kristianne Helberg Bøhn, i Spanien, Norge og Danmark, gælder som forkurser til uddannelsen.

Klik her for nærmere information om kurser.

Uddannelsen er på deltid - i moduler - i forbindelse weekender.

For nærmere information er du velkommen til at tage kontakt!
siskris@mail.dk eller tlf.: +45 5090 7250
eller administrationen i Oslo, se nedenunder.


I 1986 blev Norsk Psykodrama Institutt grundlagt af den norske psykodrama-pionér Eva Røine, i dag hedder det Moreno Instituttet.


Moreno Instituttets adresse:
Moreno Instituttet
Moreno Huset,
Skippergata 9, 0152, Oslo

Tlf: 0047/2244 0175
eller 0047/4047 3218

Mail: info@morenoinstituttet.no

Web: www.morenoinstituttet.no